Giấy monitor sản khoa

Mô tả

Mô tả

Giấy monitor sản khoa

 • GIẤY MONITOR SẢN KHOA
 • Hãng sản xuất: Tianjin Grandpaper Industrial Co., Ltd.
 • Nước sản xuất: Trung Quốc
 • Đạt tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 13485, CE certificate
 • Kích thước bao gồm:

 • STT Tên mặt hàng Kích thước

  (mm*m)

  (mm*mm*tờ)
  Đơn vị tính
  1 Giấy monitor sản khoa Bionics BFM-900 114 * 30 Cuộn
  2 Giấy monitor sản khoa Bistos, ATM BT-300, FM-1

  (FS130)
  120 * 30 Cuộn
  3 Giấy monitor sản khoa Corometrics 145, AAO 4483

  (sọc đỏ)
  140 * 30 Cuộn
  4 Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 1400 152 * 30 Cuộn
  5 Giấy monitor sản khoa Bionet, FC 700 215 * 30 Cuộn
  6 Giấy monitor sản khoa Seward 100 * 100 * 200 Xấp
  7 Giấy monitor sản khoa Goldway UT-3000A (sọc đỏ) 112 * 100 * 150 Xấp
  8 Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics IFM 500 100 * 120 * 250

  (120 * 120 * 250)
  Xấp
  9 Giấy monitor sản khoa EDAN,

  Cadence II, MFM-809
  112 * 90 * 150 Xấp
  10 Giấy monitor sản khoa FETATRACK 310 112 * 100 * 150 Xấp
  11 Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics BFM 800 112 * 120 * 250 Xấp
  12 Giấy monitor sản khoa Biosys/Bionics IFM 500 120 * 120 * 250 Xấp
  13 Giấy monitor sản khoa Bistos BT-300,

  FS130-120-30R-01
  130 * 120 * 300 Xấp
  14 Giấy monitor sản khoa Sonicaid Meridian 800, 8400-8003

  (không sọc)
  143 * 150 * 300 Xấp
  15 Giấy monitor sản khoa FETATRACK 360 145 * 100 * 150 Xấp
  16 Giấy monitor sản khoa Nihon Koden FQS150-2.7-90,

  Sonomed (sọc đỏ)
  150 * 90 * 300 Xấp
  17 Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard

  HP 9270-0485
  151 * 100 * 150 Xấp
  18 Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard HP M1910A 151 * 100 * 150 Xấp
  19 Giấy monitor sản khoa Hewlett Packard

  HP M1911A, Philips Avalon FM-20

  (sọc xanh)
  151 * 100 * 150 Xấp
  20 Giấy monitor sản khoa Baby DopTech 15 – Huntleight 151 * 150 * 400 Xấp
  21 Giấy monitor sản khoa Analogic USA-3, Bistos BT-350

  (sọc đỏ)
  152 * 90 * 150 Xấp
  22 Giấy monitor sản khoa Analogic INT-3 (sọc đỏ) 152 * 90 * 150 Xấp
  23 Giấy monitor sản khoa Edan/Medgyn, F9 (sọc xanh) 152 * 90 * 150 Xấp
  24 Giấy monitor sản khoa Corometrics,

  AAO/CAO 4305 (sọc đỏ)
  152 * 90 * 150 Xấp
  25 Giấy monitor sản khoa Corometrics 115,

  BAO/DAO 4305 (sọc đỏ)
  152 * 92 * 150 Xấp
  26 Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-023T

  (không lỗ)
  152 * 150 * 200 Xấp
  27 Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-005 (có lỗ) 152 * 150 * 200 Xấp
  28 Giấy monitor sản khoa Toitu 0030-026 152 * 150 * 200 Xấp
  29 Giấy monitor sản khoa BD 4000, Hunleight 210 * 150 * 200 Xấp